اطلاعات همایش > سازمان

سازمان


۱ - دبیر علمی

 • دکتر مرضیه دهقانی

2 - دبیر اجرایی

 • دکتر سعید صفائی موحد

3 - اعضای کمیته علمی

 • خانم دکتر رضوان حکیم زاده
 • دکتر محمدچوادی پور
 • دکتر محمود مهرمحمدی
 • دکتر کوروش فتحی واجارگاه
 • دکتر مجید علی عسگری
 • دکتر محمد حسنی
 • دکتر رحمت اله مرزوقی
 • دکتز نرگس کشتی آرای
 • دکترابراهیم طلایی
 • دکتر علیرضا صادقی
 • دکترزهرا نیکنام
 • دکتر مصطفی قادری
 • دکتر پروین صمدی
 • دکتر محمود امانی طهرانی
 • دکترصمد ایزدی
 • دکتر رحمت اله خسروی
 • دکترحسین جعفری ثانی
 • دکترمقصود امین خندقی
 • دکتر محسن آیتی
 • دکتر فرشته افکاری
 • دکتر رضا عراقیه
 • دکتر آرمند
 • دکترعباس قلتاش
 • دکتر محمودی
 • دکتر مردای
 • دکتر علی نوری
 • دکترسمین بازرگان
 • دکتر ابوالفضل بختیاری
 • دکتر خنیفر
 • دکتر حجازی

4 - اعضای کمیته اجرایی

 • آقای ناصر یعقوب نژاد
 • خانم مینا غربا
 • آقای دکتر احسان اکرادی
 • خانم ابدی
 • خانم تاری
 • آقای بهروز رحیمی
 • خانم زهرا تقدیری
 • دکتر فریبرز محمدی فارسانی

5 - اعضای کمیته فناوری اطلاعات

 • خانم لیلا الماسی
78 روز تا شروع هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
به سیستم دبیرخانه اینترنتی کنفرانس خوش آمدید
Tracker Scripts