يادداشت دبير علمي هفدهمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسی

دوره ابتدايي يکي از مهم ترين مراحل تحصيلي است اين دوره به علت شکل گيرى شخصيت و رشد همه جانبه دانش آموزان و تجربه اجتماعي آنان، مد نظر سياست گذاران، مسئولين آموزشي، تربيت شناسان و پژوهشگران بوده و است. ليکن با تمام توجه اي که به اين دوره مي شود، کاميابي اين دوره در انجام وظايف خود و رسيدن به اهداف آن رضايت بخش نيست. با عنايت به اهميت اين دوره و نيز ضرورت توجه به برنامه ريزي درسي اين همايش تلاش دارد تا به بررسي چالش ها و چشم اندازهاي برنامه درسي دوره ابتدايي، در جهت آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي مربوط به برنامه هاي درسي دوره ابتدايي پرداخته و راهکارهاي عملي در زمينه ارتقاي کيفيت آموزش هاي دبستاني، و همچنين فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات مختلف و افزايش توان علمي و مهارتي معلمان،کارشناسان، والدين و دست اندرکاران اين حوزه ارايه دهد. قطعا همايش نمي تواند پاسخ گوي همه موضوعات و مشکلات باشد. از اين رو قصد بر آن است به بررسي و نقد سياست گذاري ها در اين حوزه پرداخته و همچنين محتواي حوزه هاي يادگيري در اين دوره را مورد مداقه قرار داده و به خصوص انطباق آن با مراحل رشد را بررسي نمايد، قطعا برنامه ريزان درسي بايد به اين سوال پاسخ دهند که «چه چيز بايد در مدرسه آموخته شود؟ و چرا؟. از آنجاييکه يکي از ارکان مهم در دوره ابتدايي، معلم است و توسعه هيچ برنامه درسي بدون توسعه و رشد معلم امکان پذير نيست. تبيين نقش معلم و آموزش و بهسازي معلمان در دوره ابتدايي نيز يکي از رسالت هاي اين همايش است. به نظر مي رسد براي غلبه بر مسائل و دشواري‌هاي ناشي از تغييرات سريع، آموزش معلمان بتواند آموزش و پرورش را درراه رسيدن به اهدافش کمک نمايد. استفاده از نظرات معلمان و توجه به رويکردهاي نويني که در اين حوزه در حال بروز و ظهور است و مبتني بر فرد و نيازمندي هاي فردي است، مي تواند در شکل آموزشي تغييراتي ايجاد نموده و در راه رسيدن به هدف فوق الذکر، مطلوب به نتيجه باشد. تبيين موضوع عدالت آموزشي و توجه به فرصت هاي يادگيري در دوره ابتدايي از عمده ترين چالش هاي پيش روي اين دوره است و يکي از مؤثرترين راه‌هاي تحقق عدالت آموزشي تأمين فرصت‌هاي يکسان براي دسترسي تمام کودکان کشورمان به آموزش و پرورش در دوره ابتدايي است و همه دانش آموزان حق دارند از فرصت هاي يادگيري يکسان برخوردار گردند. اميد است انجمن مطالعات برنامه درسي با همکاري دانشگاه تهران در فراهم سازي بستر مناسب براي برداشتن گامي هر چند کوچک در اين زمينه موفق عمل کند.

دکتر مرضيه دهقاني دبير کميته علمي همايش


اهداف همايش برنامه درسي دوره ابتدايي: چالش ها و چشم اندازهاي ايراني، جهاني:
بررسي و نقد سياست گذاري در آموزش و پرورش.
آشنايي و بررسي محتواي حوزه هاي يادگيري در دوره ابتدايي.
تبيين موضوع عدالت آموزشي و فرصت هاي يادگيري در دوره ابتدايي.  
تبيين نقش معلم و آموزش و بهسازي معلمان در دوره ابتدايي.  
ارتقاي کيفيت آموزش هاي دبستاني.